• Atrankos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) parengimas;
 • Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui parengimas arba pakeitimas;
 • Paraiškos Taršos leidimui (TL) gauti parengimas;
 • Stacionarių oro taršos šaltinių ir iš jų į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizacija ir ataskaitos paruošimas;
 • Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos paruošimas;
 • Stacionarių oro taršos šaltinių ir iš jų į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimai ir monitoringo ataskaitos parengimas;
 • Metinė sunaudoto kuro ir iš kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitos paruošimas (pagal LAND 42-2013 reikalavimus);
 • Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos paruošimas (įmonėms, turinčioms TIPK arba TL);
 • Pažeminės teršalų sklaidos modeliavimas;
 • Oro valymo įrenginių pasų sudarymas ir valymo įrenginių efektyvumo nustatymas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimas ir deklaracijų pildymas;
 • Pirminių apskaitos (atliekų, nuotekų ) žurnalų pildymas